Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr: lata doświadczenia w zarządzaniu projektami UE

Współpraca z organizacjami europejskimi w dziedzinie edukacji jest ważnym komponentem rozwoju każdego państwa. W Polsce, jednym z liderów w zarządzaniu projektami Unii Europejskiej jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr (MCDK). Ta niezależna firma, działająca od kilkunastu lat na rynku, może pochwalić się wieloma sukcesami i innowacyjnym podejściem do pracy związanej z obsługą przedsięwzięć wspieranych przez fundusze europejskie.

MCDK zajmuje się realizacją szkoleń oraz badań w celu doskonalenia kadr odpowiedzialnych za zarządzanie projektami unijnymi. Badania te mają na celu zbieranie informacji o aktualnych potrzebach krajów członkowskich UE oraz opracowywanie strategii jak najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów finansowych i kadrowych. Firma wspiera także podmioty zainteresowane pozyskiwaniem środków europejskich oraz pomaga w ich samodzielnym pozyskiwaniu i rozliczaniu.

Projekty realizowane przez MCDK obejmują szeroki zakres działań – od wsparcia dla sektora publicznego po zaangażowanie się w rozwój przedsiębiorczości, a także poprawę jakości ochrony zdrowia, rozwój infrastruktury, innowacyjności, energetyki i ochronę środowiska. Firma bierze również udział w tworzeniu strategii na poziomie regionalnym, a także mieści się współpraca międzynarodowa z wieloma krajami europejskimi.

Kluczowym elementem pracy MCDK jest doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej. Poprzez organizację szkoleń oraz wymianę doświadczeń między krajami członkowskimi UE, centrum pomaga w budowaniu silnego zespołu specjalistów, którzy są efektywnie wykorzystywani do realizacji zadań o charakterze unijnym.

Działalność MCDK skupia się nie tylko na opracowywaniu najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami, lecz także na promocji wartości europejskich oraz wspieraniu budowy społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób firma przyczynia się do aktywności obywateli Polski w kontekście europejskim, a także wykorzystuje szeroko rozwinięte kontakty między OSW (organizacjami społeczeństwa obywatelskiego), samorządami terytorialnymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w tworzenie długofalowych planów rozwoju.

MCDK to również forum wymiany informacji oraz dostarczanie narzędzi niezbędnych do doskonalenia zarządzania projektami UE. Firmy i organizacje z całej Polski mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów z MCDK, a także uczestniczyć w licznych konferencjach oraz warsztatach organizowanych przez firmę.

Wieloletnie doświadczenie MCDK w zarządzaniu projektami UE sprawia, że firma ta jest niezastąpionym partnerem dla wszystkich instytucji, które pragną zoptymalizować swoją pracę przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Dzięki rozbudowanej ofercie usług MCDK może sprostać wszelkim wyzwaniom związanym z realizacją zadań unijnych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Każdego roku liczba i zasięg projektów finansowanych przez Unię Europejską rośnie, co daje przedsiębiorcom i instytucjom z całego kontynentu szansę na korzystanie ze środków finansowych UE. W celu umożliwienia efektywnego zarządzania tymi projektem, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości realizacji, powstało Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr (MCDK) – instytucja mająca już kilkanaście lat doświadczenia na swoim koncie.

MCDK to wyspecjalizowane centrum obsługujące projekty międzynarodowe, oferujące swoje usługi zarówno samorządowym, jak i prywatnym podmiotom z Polski i z innych krajów Unii Europejskiej. Głównym celem MCDK jest wspieranie uczestników tych projektów w zdobyciu i doskonaleniu kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania inwestycjami europejskim. Obejmuje to zarówno sektor publiczny, jak i prywatny, a także kwestie nauki i badań oraz stosunków międzyregionalnych.

Na przestrzeni lat MCDK zgromadziło wiedzę oraz praktyczne doświadczenia związane z projektami finansowanymi przez różne programy Unii Europejskiej, takie jak programy Horyzont 2020, Erasmus+, COSME czy Instrumenty Finansowe dla Partnerstwa Wschodniego, a także z Funduszami Strukturalnymi czy Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa. Historia MCDK sięga 1997 roku, kiedy to rozpoczęło swoją działalność w charakterze ośrodka szkoleniowego dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Od tamtego czasu MCDK zdobywało doświadczenie w zarządzaniu projektami UE prowadząc prace nie tylko na rzecz instytucji krajowych, ale również między innymi dla Komisji Europejskiej czy Banku Światowego.

Współpraca MCDK z klientami oparta jest na indywidualnym podejściu i elastycznym postrzeganiu potrzeb uczestników. Szeroka oferta usług obejmuje: kompleksowe doradztwo dotyczące projektowania i realizacji inwestycji unijnych, organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów dla osób odpowiedzialnych za realizację projektów europejskich, a także pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych czy negocjację umów. Oferowane przez MCDK usługi skierowane są zarówno do instytucji lokalnych i regionalnych, jak i przedsiębiorców, którzy w sposób aktywny chcą korzystać z funduszy unijnych.

Go to top