Projekty

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Bądź aktywny – nie wykluczaj swoich szans!”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 lat, niezamieszkałych na terenie MOF Olsztyna, osiągnięta poprzez realizację kompleksowego wsparcia od 05.2018 do 12.2018, prowadzącego do osiągnięcia efektywności społecznej i zatrudnieniowej.

 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Aktywizacja – reintegracja!”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zdolności do zatrudnienia dla 48 osób, zamieszkujących w woj. warmińsko-mazurskim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb UP w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, prowadzących do podjęcia zatrudnienia.

 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Potrzebni !”

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 36 osób z niepełnosprawnościami (22 kobiety/14 mężczyzn), wykluczonych(w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub  wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“W PEŁNI aktywni”

Celem projektu jest  aktywność społeczno – zawodowa  i zwiększona zdolność do zatrudnienia 36 osób niepełnosprawnych powyżej 18 r. życia (w tym min. 22 Kobiety) wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Aktywne włączenie to zatrudnienie”

Celem projektu jest zwiększona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do powrotu lub wejścia na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia 60 osób lub rodzin – 36K/24M poprzez skorzystanie z co najmniej 3 usług aktywnej integracji, dostosowanych do potrzeb Uczestnika w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji. Wsparcie przeznaczone dla osób zamieszkujących woj. Małopolskie.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Aktywność edukacyjno – zawodowa
drogą do Twojego sukcesu!”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia osób w wieku 18 – 29 lat zamieszkujących w województwie podkarpackim.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Kurs ku aktywności zawodowej!”

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i zwiększona zdolność do zatrudnienia 60 os. (36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących woj. małopolskie poprzez realizację kompleksowego wsparcia w oparciu
o indywidualną ścieżkę reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji prowadzącej do pojęcia zatrudnienia.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Pomorski rynek pracy otwarty dla Młodych”

     Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących w województwie pomorskim.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“W kierunku zatrudnienia”

Celem projektu jest podwyższona aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia ludzi młodych zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego.  

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Młodzi na start”

 Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zdolność do wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia 72 osób w wieku 18-29 lat tzw. młodzieży NEET.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Outplacement na TAK!”

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych na rynku pracy.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Pomorska Akademia Pracy”

Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 84 osób (w tym 51 kobiet i 33 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących województwo pomorskie.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Działanie szansą na włączenie i rozwój”

Celem projektu jest podniesienie aktywności
społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!”

Celem projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Reintegracja – aktywizacja!”

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez skorzystanie
z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej
i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb Uczestnika/czki
w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Cel: Praca!”

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Sięgnij po sukces”

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy.

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Aktywność zawodowa kluczem do sukcesu!”

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia u osób pozostających bez pracy.

 

Zwolnieni - Ponownie Zatrudnieni

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Zwolnieni – ponownie zatrudnieni”

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji i umiejętności umożliwiających ponowne podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.

 

WŁĄCZ SIĘ

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“WŁĄCZ SIĘ”

Celem projektu jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie.

 

ZAWODOWA METAMORFOZA

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“ZAWODOWA METAMORFOZA”

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych.

 

POMORSKA GIEŁDA KWALIFIKACJI

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„POMORSKA GIEŁDA KWALIFIKACJI”

Celem projektu jest nabycie wyższego poziomu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kluczowych na rynku pracy (językowych i cyfrowych).

 

Inwestycja w rozwój = stabilizacja zawodowa

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Inwestycja w rozwój = stabilizacja zawodowa”

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

 

Aktywni na przekór barierom

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Aktywni na przekór barierom”

 

Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”

 

Nie poddawaj się i pracuj

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Nie poddawaj się i pracuj”

 

STOP dla wykluczenia

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„STOP dla wykluczenia”

 

Aktywizacja - Twoja szansa

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Aktywizacja – Twoja szansa”

 

Nowa-szansa-na-lepszą-przyszłość

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Nowa-szansa-na-lepszą-przyszłość”

 Głównym celem projektu jest podniesiona konkurencyjność na rynku pracy u max. 48 Uczestników Projektu (29 kobiet,19 mężczyzn).

 

Na pomoc pracy

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Na pomoc pracy”

Celem projektu jest przywrócenie / podniesienie zdolności do zatrudnienia zamieszkujących lub pracujących na obszarze województwa łódzkiego.

 

Nowe kwalifikacje nową szansą

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Nowe kwalifikacje nową szansą”

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej.

 

Kwalifikacje dla pracowników sektora B2B

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Kwalifikacje dla pracowników sektora B2B”

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych 160 osób (w tym 96 Kobiet)
pracujących powyżej 18 roku życia.

 

NOWE KOMPETENCJE INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.
zaprasza na bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe
w ramach projektu
„NOWE KOMPETENCJE
INWESTYCJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

Celem projektu „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość”
jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie ICT
i posługiwania się językami.

 

Różne ścieżki, jeden cel: ZATRUDNIENIE!

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie wspierającym  
zatrudnienie ludzi młodych w Małopolsce.

Celem głównym projektu
„Różne ścieżki, jeden cel: ZATRUDNIENIE!”

jest podwyższona zdolność do zatrudnienia
osób młodych zamieszkałych wg KC
na terenie woj. małopolskiego.

 

WZROST KOMPETENCJI KLUCZOWYCH  U OSÓB DOROSŁYCH Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie

 

„WZROST KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
U OSÓB DOROSŁYCH Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.”
RPWP.08.02.00-30-0201/15